Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

ENFEI s.r.o.

Zameranie spoločnosti:

V oblasti prevádzky elektrizačnej sústavy:

Optimalizácia rozvoja a prevádzky elektrických sietí všetkých napäťových úrovní ako aj zdrojovej základne elektrizačnej sústavy SR. Analýzy stavu siete. Návrh riešenia zníženia strát v elektrických sieťach. Výpočty ustálených stavov a dynamickej stability sústavy, Výpočty skratových pomerov. Návrh vypínacích plánov a nastavenia elektrických ochrán. Analýzy porúch v elektrizačnej sústave. Štúdie pripojiteľnosti nových zdrojov do elektrizačnej sústavy.

Monitorovanie spoľahlivosti a kvality dodávky elektrickej energie. Analýzy nekvalitnej dodávky, návrh opatrení na zlepšenie kvality dodávky elektrickej energie, resp. na odstránenie účinkov nekvalitnej dodávky na citlivé zariadenia. Návrh kompenzačných zariadení a ich inštalácia.

Konzultačné a expertízne služby v oblasti elektroenergetiky. Vypracovávanie posudkov v oblasti elektroenergetiky. Obchodné a sprostredkovateľské aktivity v oblasti výroby, prenosu, distribúcie a využitia elektriny. Marketingová činnosť.

Návrh a tvorba podkladov pre novú energetickú legislatívu, ako aj transpozíciu európskej legislatívy v oblasti elektroenergetiky, energetickej efektívnosti atď. Analýzy, tvorba podkladov pre koncepčné rozhodovanie štátnych úradov.

Eliminácia negatívnych dopadov a vplyvov nasadzovania OZE.

Návrh a dodávka technických riešení pre decentralizované zásobovanie lokalít prostredníctvom OZE, ich efektívne riadenie a využitie ako aj optimalizácia využívania sietí pre lepšiu integráciu OZE do sieti v rámci smart grid.

Služby energetických audítorov.

 

V oblasti smart grid:

Príprava pilotných projektov, návrh technológií a procesov.

Testovanie a overovanie systémov, jednotlivých funkčných komponentov a komunikačných technológií inteligentných systémov.

  • Testovanie koncentrátorovej technológie (PLC, BPL, RF...).
  • Testovanie interoperability meracích systémov a zariadení pre potreby smart meteringu.
  • Overovanie dodržiavania predpísanej architektúry a technických štandardov.

Spracovanie a vyhodnocovanie dát, centrály, dátový sklad. Spracovanie dát pre potreby smartgrid. Systémová integrácia, výmeny dát na energetickom trhu.

Oblasť bezpečnosti dát, ochrana osobných údajov.

Návrh, optimalizácia motivačných stimulov a opatrení za účelom dosiahnutia vyššej energetickej efektívnosti.

Integrácia inteligentných technológií v energetike.

Organizačné štruktúry, logistika, obstarávania, technická podpora.

Úprava legislatívy, marketing, osvetová činnosť v oblasti smart grid.

 

Kontaktné údaje:                             ENFEI s.r.o., Technická 5, 821 04 Bratislava

                                                     doc. Ing. Anton Beláň, PhD., konateľ spoločnosti

                                                     email: anton.belan@stuba.sk