Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Postupy verejného obstarávania a verejnej obchodnej súťaže

 

Zabezpečenie postupov pri obstarávaní tovarov a služieb v súlade so Zákonom č. 25/2006 Zz. o verejnom obstarávaní v platnom znení prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Ponúkame konkrétne skúsenosti s postupmi pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci projektov podporených zo štrukturálnych fondov.

 

Príprava a vyhodnotenie obchodnej verejne súťaže podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení