Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Slovník pojmov a legislatíva

Dodanie tovar

zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.

(§ 3 ods. 2) 

 

Uskutočnenie stavebných prác

zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v prílohe č. 1, alebo uskutočnenie stavby. Stavba na účely tohto zákona o VO je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám zadávateľa. (§ 3 ods. 3) 

 

Poskytnutie služby 

zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo 3 podľa zákona o VO, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3 (dodanie tovaru alebo uskutočnenie stavieb). 

Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby podľa prílohy č. 2 alebo 3 podľa zákona o VO a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce podľa prílohy č. 1 podľa zákona o VO, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby. 

Zákazka, ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie služby podľa príloh č. 2 a 3 podľa zákona o VO, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota služby prevyšuje predpokladanú hodnotu tovaru. (§ 3 ods. 4)