Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Využitie európskych fondov 

Analýza možností financovania rozvojových zámerov firiem prostredníctvom jednotlivých
operačných programov, ako aj ostatných podporných programov a grantov. 

Poradenstvo pri vypracovávaní žiadostí o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov
s príslušnými prílohami – finančná analýza, rozpočet, návratnosť investície, ostatné povinné
 prílohy žiadosti.

Odborná asistencia pri vypracovávaní priebežných monitorovacích správ po pridelení grantu 
a odborné poradenstvo pri spracovaní záverečnej správy po realizácii projektu.

Posúdenie možností získania investičných stimulov a finančnej podpory prostredníctvo
štátnej pomoci.